Zebranie Wiejskie w Zbytkowie

W miniony wtorek, tj. 7 września 2021 r. w sali miejscowej OSP odbyło się Zebranie Wiejskie sołectwa Zbytków. Spotkanie poprowadził sołtys Bogusław Wawrzyczek, na wstępie przywitał zaproszonych gości, reprezentantów instytucji działających w sołectwie, członków Rady Sołeckiej, przedstawicieli mediów oraz mieszkańców Zbytkowa. Nim jeszcze przeszedł do części oficjalnej przypomniał mieszkańcom o bezpieczeństwie na przejściach dla pieszych (przejeżdżanie na rowerach na przejściu dla pieszych, co jest niezgodne z przepisami o Ruchu Drogowym), a także jak co roku wspomniał o obowiązku meldunkowym, bowiem przekłada się to między innymi na wpływy do budżetu gminy.
W spotkaniu uczestniczyło 43 mieszkańców, czyli ponad wymaganą Statutem sołectwa Zbytków ilość, by uchwały były prawomocne. Następnie przedstawił porządek zebrania, wybrano protokolanta i Komisję Uchwał i Wniosków, a wskazane osoby wyraziły zgody na pełnienie tych funkcji.
Sołtys zaprezentował sprawozdanie z działalności swojej oraz Rady Sołeckiej za rok 2020, kończąc podziękował członkom Rady Sołeckiej Zbytkowa, instytucjom działającym na terenie Zbytkowa i mieszkańcom oraz pracownikom Urzędu Miejskiego z Panią Burmistrz Strumienia Anną Grygierek na czele, władzom powiatowym, a także bliskim i rodzinie.
Sprawozdanie przyjęto jednogłośnie. zgromadzeni nie mieli żadnych uwag.
Następnie przedstawił realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r.
W kolejnym punkcie sołtys przedstawił propozycje przedsięwzięć do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r. Mieszkańcy Sołectwa mają do rozdysponowania łącznie 52 814,40 zł. Zaplanowano dwa działania:

 1. Wymiana stolarki okiennej w budynku OSP Zbytków, szacowany koszt: 36314,40 zł.
 2. Przygotowanie dokumentacji i wykonanie oświetlenia ulicznego przy ulicy Akacjowej, szacowany koszt: 16500 zł.

Prezes OSP Zbytków, druh Marek Omozik poprosił o głos i uzasadnił konieczność wymiany okien. Jest to bowiem budynek, z którego korzystają nieodpłatnie różne lokalne instytucje i organizacje, stara stolarka nie tylko jest nieszczelna, to jeszcze może być niebezpieczna, a sala służy wszystkim mieszkańcom Zbytkowa od 1987 roku.

Podczas głosowania uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Następnie głos zabrała Burmistrz Strumienia, informując zgromadzonych o budżecie gminy, kosztach funkcjonowania sołectwa, inwestycjach zaplanowanych i zrealizowanych.

Kolejny punkt porządku obrad to – dyskusja i wolne wnioski. Poruszono następujące tematy:

 • budowa drogi technicznej przy DK81 po zamknięciu przewiązki na skrzyżowaniu z ul. Wspólną;
 • budowa kanalizacji sanitarnej w pozostałej części sołectwa;
 • problem z młodzieżą przesiadującą, palącą papierosy, spożywającą napoje alkoholowe pozostawiając śmieci (butelki, niedopałki po papierosach itp.) na placu zabaw, na terenie przedszkola w Zbytkowie i w okolicach stawu na Sportowej, z prośba o częstsze interwencje Policji;
 • remont ulicy Sportowej;
 • temat budowy dużego gospodarstwa za firmą Akord;
 • temat odśnieżania chodnika przy drodze wojewódzkiej DW 939 (ul. 1 Maja);
 • działalności spółki wodnej, czyszczenie i wykaszanie rowów spółki i przy drogach gminnych (sołtys poruszył temat zadłużenia członków w spółce wodnej);

Po pytaniach i wnioskach komisja uchwał i wniosków przygotowała dokument obejmujący 4 wnioski:

 • wystąpienie do GDDKiA o organizację ruchu lokalnego przy DK81 w sołectwie Zbytków po zamknięciu przewiązki (przejazdu) na skrzyżowaniu DK81 z ul. Wspólną w Zbytkowie,
 • o rozbudowę kanalizacji sanitarnej w dalszej części sołectwa Zbytków,
 • o remont ulicy Sportowej,
 • o częstsze patrole Policji, zwłaszcza w rejonie placu zabaw, przy przedszkolu oraz o częstsze kontrole prędkości na ulicy Wyzwolenia.

Dokument ten został przegłosowany i przyjęty  jednogłośnie.

Po tej części nastąpiło pożegnanie gości oraz przybyłych mieszkańców, a Sołtys Zbytkowa zakończył Zebranie Wiejskie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *