Zebranie Wiejskie w celu rozdysponowania środków w ramach funduszu sołeckiego

Sołtys Zbytkowa zaprasza mieszkańców sołectwa na Zebranie Wiejskie w celu ustalenia przedsięwzięć do realizacji w 2022 roku w ramach funduszu sołeckiego.

Zebranie odbędzie się w dniu 7 września 2021 r. (wtorek) o godz. 17:00 w sali OSP, ul. Wyzwolenia 52.

W przypadku gdy w podanym terminie nie zbierze się wymagana Statutem Sołectwa Zbytków liczba mieszkańców, drugi termin Zebrania wyznacza się na ten sam dzień na godz. 17:15.

Sołtys Bogusław Wawrzyczek

.

Wysokość funduszu sołeckiego dla sołectwa Zbytków na rok 2022 wynosi 52814,40 zł

UWAGA!
Złożone wnioski muszą być podpisane przez 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa, zawierać oszacowanie kosztów i uzasadnienie. Powinny być również zadaniami własnymi gminy, służyć poprawie warunków życia mieszkańców i być zgodne ze strategią rozwoju gminy.

USTAWA z dnia 21 lutego 20014 r. o funduszu sołeckim określa elementy, które powinien zawierać wniosek.
Są to:
Art. 2. 6. Środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które zgłoszone we wniosku, o którym mowa w art. 5, są
zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.
Art. 5. 1. Warunkiem przyznania w danym roku budżetowym środków z funduszu jest złożenie do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) przez sołectwo wniosku.
2. Wniosek danego sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa (nawet nie zameldowanych w sołectwie, wobec braku regulacji ustawowej, należy odnieść do definicji mieszkańca sołectwa przyjmując, że mieszkańcem sołectwa jest osoba fizyczna przebywająca na terenie sołectwa z zamiarem stałego pobytu. Brak formalnego zameldowania nie przeszkadza bycia mieszkańcem sołectwa. Natomiast zameldowanie jest jednym z dowodów wskazujących na przebywanie danej osoby z zamiarem stałego pobytu).
3. Wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach środków określonych dla danego sołectwa na podstawie informacji, o której mowa w art. 3 ust. 2, wraz z oszacowaniem ich kosztów i uzasadnieniem.

Elementy te muszą być obligatoryjnie ujęte we wniosku, ponieważ brak któregokolwiek jest podstawą do odrzucenia wniosku.

Ważną sprawą, jest zapewnienie prawomocności obrad zebrania wiejskiego. Podstawową kwestią jest skład uczestników zebrania, innymi słowy – uprawnionymi do głosowania na zebraniu wiejskim w sprawie wniosku, o którym mowa w art.5 ust.2 ustawy o funduszu sołeckim są mieszkańcy sołectwa zameldowani oraz mieszkańcy nie zameldowani, jednak pod warunkiem, że zostali wpisani na wniosek do stałego rejestru wyborców prowadzonego przez Burmistrza Strumienia.

 1. Według Statutu Sołectwa Zbytków
  § 13.
  Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) (…) ma każdy stały mieszkaniec Sołectwa, któremu przysługuje prawo wybierania do rady gminy w rozumieniu przepisów ustawy – Kodeks wyborczy.
  § 29.
  1. Członkami Zebrania Wiejskiego są stali mieszkańcy Sołectwa posiadający prawo wybierania.
  2. Krąg osób uprawnionych do głosowania na Zebraniu Wiejskim określa stały rejestr wyborców prowadzony przez Burmistrza.

.

Proponowany porządek obrad Zebrania Wiejskiego mieszkańców sołectwa Zbytków w dniu 7.09.2021 r.:

 1. Otwarcie Zebrania i stwierdzenie jego prawomocności.
 2. Powołanie protokolanta oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
 3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2020 rok, dyskusja i przyjęcie sprawozdania.
 5. Przedstawienie i uchwalenie rocznego planu działania Sołtysa i Rady Sołeckiej na 2021 rok.
 6. Przedstawienie realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r.
 7. Wskazanie przedsięwzięć do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r. oraz zatwierdzenie (podjęcie uchwały).
 8. Informacja o inwestycjach planowanych w 2021 roku, wystąpienie gości.
 9. Dyskusja i wolne wnioski.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosków Zebrania Wiejskiego sołectwa Zbytków.
 11. Zakończenie Zebrania Wiejskiego.

Zapraszamy mieszkańców sołectwa do wzięcia udziału w Zebraniu Wiejskim.

Propozycje zadań można również wcześniej składać do sołtysa. Na pomysły czekamy do 3 września br.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *