Zebranie Wiejskie sołectwa Zbytków

W miniony poniedziałek, tj. 27 czerwca 2022 r. o godz. 17.00 w sali OSP Zbytków odbyło się sprawozdawcze Zebranie Wiejskie.
W spotkaniu uczestniczyło 20 mieszkańców sołectwa oraz zaproszeni goście: Burmistrz Strumienia Anna Grygierek, przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury Komunalnej Jarosław Szast oraz przedstawiciele mediów.

Zebraniu przewodniczył sołtys Zbytkowa, Bogusław Wawrzyczek, który przywitał przybyłych na zebranie gości oraz mieszkańców sołectwa. Zgodnie z Statutem sołectwa Zbytków przewodniczący stwierdził prawomocność zebrania, czyli podejmowane uchwały czy opinie są prawomocne. W kolejnym punkcie przedstawił porządek zebrania, który przyjęto bez zastrzeżeń:

 1. Otwarcie Zebrania i stwierdzenie jego prawomocności.
 2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Powołanie protokolanta oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2021 rok, dyskusja i przyjęcie sprawozdania.
 5. Przedstawienie i uchwalenie rocznego planu działania Sołtysa i Rady Sołeckiej na 2022 rok.
 6. Informacja o inwestycjach planowanych w 2022 roku, wystąpienie gości.
 7. Dyskusja, wolne wnioski.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosków Zebrania Wiejskiego sołectwa Zbytków.
 9. Zakończenie Zebrania Wiejskiego.


Na protokolanta zebrania wybrano Annę Szczypkę-Rusz, oraz w drodze głosowania wyłoniono Komisję uchwał i wniosków w skład której weszli Cecylia Skowron, Janusz Mazgaj i Marek Kojzar.
Sołtys, Bogusław Wawrzyczek przedstawił sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za rok 2021, w którym ujął kwestie dotyczące jej aktywności, w tym: zrealizowanych zadań, złożonych wniosków, współpracy z radnymi i sołtysami sąsiadujących miejscowości oraz tematyki obrad Rady Sołeckiej. Kończąc wystąpienie, wyraził podziękowania Radzie Sołeckiej, instytucjom działającym na terenie Sołectwa, władzom lokalnym i powiatowym oraz mieszkańcom i swoim najbliższym. Do raportu nie wniesiono uwag. W drodze głosowania Zebranie jednogłośnie przyjęło sprawozdanie za rok 2021.
Po zakończeniu części sprawozdawczej, Bogusław Wawrzyczek przedstawił zebranym roczny plan pracy Sołtysa i Rady Sołeckiej na rok 2022. Zebranie przyjęło plan jednomyślnie, bez wnoszenia uwag.
Kolejny punkt zebrania dotyczył informacji o planach inwestycyjnych. Głos w tej kwestii zabrała Burmistrz Strumienia, Pani Anna Grygierek. Swoje wystąpienie rozpoczęła od podziękowań skierowanych do Sołtysa, Bogusława Wawrzyczka i Prezesa OSP, Marka Omozika za zaangażowanie w organizację i funkcjonowanie magazynu dla uchodźców. Następnie przekazała informacje dotyczące dochodów i bieżących wydatków odnośnie sołectwa Zbytków, obejmujących sprawy oświaty (przedszkole), rekreacji (plac zabaw), świetlicy, biblioteki, OSP, remontów obiektów i dróg, zarówno bieżących, jak i planowanych. W dalszej części wystąpienia Burmistrz odniosła się do zadań związanych z budową kanalizacji w rejonie ulicy Tęczowej i terenów przyległych do ul. Cieszyńskiej w Strumieniu oraz planów budowy przystanku autobusowego przy ul. 1 Maja w kierunku Strumienia. Pod koniec wystąpienia nadmieniła o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Strumień przez organizacje pozarządowe, w którym Stowarzyszenie Miłośników Zbytkowa uzyskało dotację na projekt „Ocalić od zapomnienia”. Kilka słów na temat projektu przekazała zebranym Prezes Stowarzyszenia Anna Szczypka-Rusz.
Przebieg obrad zakończyła dyskusja i zapytania mieszkańców Zbytkowa dotyczące przewidywanych terminów budowy poszczególnych odcinków kanalizacji, wykaszania poboczy i naprawy nawierzchni dróg oraz przycinki i pielęgnacji zadrzewienia przy ul. Sportowej.

Pod koniec spotkania, Zebranie przyjęło uchwałę obejmującą 2 wnioski tj.

 • wniosek o podjęcie dalszych działań związanych z pozyskaniem środków na sporządzenie dokumentacji i dalsze etapy kanalizacji miejscowości Zbytków,
 • wniosek w sprawie wystąpienia do Powiatowego Zarządu Dróg w Cieszynie o wykonanie napraw uszkodzonych nawierzchni ul. Wyzwolenia na odcinku od ul. Wiślańskiej do skrzyżowania z ulicą Starowiejską i w rejonie skrzyżowania ul. Starowiejskiej i Wyzwolenia.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Zamykam Zebranie Wiejskie Sołectwa Zbytków, tymi słowami sołtys Wawrzyczek zakończył zebranie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *