Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w Zbytkowie

Sołtys, Bogusław Wawrzyczek otworzył zebranie. Przywitał mieszkańców oraz gości.

Poprosił zgromadzonych o meldowanie się na terenie Gminy Strumień. Następnie przedstawił porządek obrad.

Na podstawie listy obecności stwierdzono quorum: 67 osób. Zebranie mogło odbyć się w pierwszym terminie.

Do porządku obrad nie wniesiono zmian – jednogłośnie został on przyjęty.

Sołtys przedstawił sprawozdanie Sołtysa i Rady Sołeckiej za kadencję 2015-2019. Podziękował za dotychczasową współpracę organizacjom wraz z zarządami oraz wszystkim, z którymi współpracował podczas trwania swojej kadencji. Przypomniał także wnioski z ostatniego Zebrania Wiejskiego. Większość wniosków jest zrealizowana, niektóre są w trakcie. Przypomniał także wnioski z zebrania dot. funduszu sołeckiego.

Przedstawił także plan działania Sołtysa i Rady Sołeckiej na 2019 rok.

Kolejny punkt w przebiegu obrad dot. dyskusji na temat sprawozdania – nie podjęto dyskusji.

Następnie podano kandydata na sołtysa Zbytkowa – Bogusław Wawrzyczek. Zgromadzeni nie wskazali kolejnych kandydatów. Wniosek o zamknięcie listy kandydatów został przyjęty jednogłośnie.

Przedstawiono zasady powołania członków komisji skrutacyjnej.

Następnie została powołana komisja skrutacyjna: Katarzyna Mazgaj, Alina Piętka, Monika Zawada. Osoby wyraziły zgodę na pracę w komisji skrutacyjnej. Komisja została wybrana jednogłośnie. Przewodniczącą komisji skrutacyjnej została K. Mazgaj przedstawiając zasady głosowania na jednego kandydata.

W trakcie pracy komisji skrutacyjnej i podczas głosowania, głos zabrał dzielnicowy Grzegorz Kawulok, który przed zebraniem rozdał swoje wizytówki z danymi kontaktowymi i zachęcił do kontaktowania się w sprawach wymagających kontaktu z policją.

Nastąpiło głosowanie.

Przewodnicząca komisji skrutacyjnej odczytała wyniki. Na podstawie oddanych kart wybrano ponownie Bogusława Wawrzyczka na sołtysa Zbytkowa. Liczba głosów:
za – 59
przeciw – 4
nieważnych – 1

Następnie rozpoczęto zgłaszanie kandydatów do Rady Sołeckiej. Podano następujące kandydatury: Jan Kuś (wyraził zgodę), Cecylia Skowron (wyraziła zgodę w oświadczeniu pisemnym), Grzegorz Fudali (wyraził zgodę), Ewelina Szczepańska (wyraziła zgodę), Czesław Mika (wyraził zgodę), Aleksandra Burczyk (wyraziła zgodę), Dariusz Czech (wyraził zgodę), Marek Kojzar (wyraził zgodę).

W glosowaniu zaakceptowano podane osoby – jednogłośnie.

Została powołana komisja skrutacyjna. Ponownie powołano K. Mazgaj, A. Piętkę oraz M. Zawadę. Nie podano innych kandydatów. Skład komisji został wybrany jednogłośnie. Przewodniczącą ponownie została K. Mazgaj. Przewodnicząca komisji skrutacyjnej przedstawiła zasady głosowania.

W czasie trwania pracy komisji skrutacyjnej, burmistrz zabrała głos, przedstawiając informacje na temat budżetu Gminy Strumień na 2019 rok ze szczególnym uwzględnieniem kwot, które wydawane są na rzecz sołectwa Zbytków.

Burmistrz poinformowała mieszkańców o projekcie uchwały dot. składania wniosków na sterylizację i kastrację zwierząt domowych. Sprawa dot. gospodarstwa na terenie Zbytkowa, w którym przechowywanych jest ponad 40 psów. Poinformowała także o kontroli weterynaryjnej, która miała miejsce oraz kontroli dot. szczepień w tym gospodarstwie.

Sołtys zwrócił uwagę na nowe technologie dot. pozyskiwania energii i zachęcił do zapoznania się z ofertą farmy fotowoltaicznej. Zapewnił, że jeśli wśród mieszkańców będzie taka wola, to zorganizuje spotkanie dot. tej sprawy.

Komisja skrutacyjna podała wyniki, na podstawie których podano, że należy przeprowadzić ponowne głosowanie, pomiędzy 2 kandydatami, którzy otrzymali taką samą liczbę głosów.

Przeprowadzono drugie głosowanie do Rady Sołeckiej.

Niestety, podczas drugiego głosowania również miał miejsce remis. Dlatego przeprowadzono kolejne głosowanie.

Przedstawiono skład Rady Sołeckiej: Burczyk Aleksandra, Czech Dariusz, Fudali Grzegorz, Kojzar Marek, Kuś Jan, Skowron Cecylia.

Wykonano pamiątkowe zdjęcie.

M. Burczyk podziękował za realizację wniosku z ubiegłego roku i poprosił o kontynuowanie działań na ul. Wiązowej. F. Koźlik zwrócił uwagę na ogromne pokłady zalegających śmieci na terenie naszej gminy oraz zwrócił uwagę, że na stronie gminnej nie ma żadnych informacji dot. dbania o środowisko, zagrożenie smogiem itp. J. Kuś zaapelował do mieszkańców, którzy budują nowe domy, o zabezpieczanie materiałów na placu budowy: worki foliowe, styropian, które wiatr rozwiewa i walają się po polach co utrudniają rolnikom prace przykładowo kombajnem. P. Wawrzyczek zapytała o zabezpieczenie uczniów na czas przedłużającego się strajku nauczycieli.

Nie podano kolejnych spraw do dyskusji.

Sołtys zamknął zebranie, dziękując za liczny udział.

Sprawozdanie sołtysa z działalności za kadencję 2015-2019 znajdziecie tutaj: https://solectwozbytkow.pl/wp-content/uploads/2019/04/Sprawozdanie-sołtysa-z-działalności-za-kadencją-2015-2019.pdf

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *