Zbytków przed 400 laty

Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki.

Benjamin Franklin

.

         Podatki pod różnymi postaciami są niemal tak stare, jak ludzkość. Ostatnio wpadł mi w ręce „Urbarz Państwa Skoczowsko – Strumieńskiego z 1621 roku.”. Opracowania dokonał i wydał wespół z Towarzystwem Miłośników Skoczowa, dr Wacław Gojniczek, historyk – archiwista.1

         Ale zacznimy od początku. Urbarz jest to księga zawierająca spis majątku właściciela ziemskiego oraz powinności, głównie pańszczyźnianych, jego poddanych. Urbarze prowadziły cesarstwa, królestwa, księstwa, ziemie, ordynacje czy miasta. W Polsce występowały od XV wieku do końca XVIII. Urbarze są źródłami informacji dla historyków2. Innymi słowy urbarz to księga gospodarcza.

         Odczytanie oryginalnych zapisów któregokolwiek urbarza przez amatora takiego jak ja, jest nie do przeskoczenia. Dzięki autorowi wymienionego opracowania ten problem można skreślić z listy przeszkód. Pozostaje zmierzyć się w miarę możliwości z archaicznym językiem zapisu. Korzystając z uwag autora, ze słownika staropolszczyzny, słownika czeskiego, jako takiej znajomości gwary oraz domysłów, udało się w przybliżeniu odczytać informacje dotyczące Zbytkowa u schyłku panowania Piastów Cieszyńskich.

         Zapis zaczyna się następująco: Wes Zbytkow. Prziteg wsy gest folwark Postaweny y Stodolami a ginym budunkom3 czyli Wieś Zbytków. Przy tej wsi jest folwark z pobudowanymi stodołami i innymi budynkami. Dalej dowiadujemy się, że do tego folwarku należą dwie kuchynne Zahrady. Pytanie czy kuchynne Zahrady to budynki mieszkalne? W zagrodach jest wsseligaky dostatek od kapusty a ginych Potrzeb gest, a se Rodi Potrzeba jest tu rozumiana raczej jako żywność. Czyli żywności jest pod dostatkiem, być może w związku z urodzajną ziemią? Można wykosić do niekolika Sstwrtni niekolik, zaimek liczebny nieokreślony, zastępuje niewielką liczbę: kilka, parę (z czes. nékolik)4 Pojawia się w tekście miara – ćwiertnia. Pole można wykosić do kilku ćwiertni a jeszcze pozostaje trawy dla dobytku pod dostatkiem. Od dóbr i plonów pobiera się opłatę 10 zł

         Na tym folwarku na zimę wysiewa się żyto (Ržy, po naszymu np. reżno słoma), owies i inne Jarziny”. Jarziny raczej od roślin jarych. I jeszcze pozostaje rola na kilka maldru” (małdr miara zboża w dawnej Polsce) na trawę i pastwiska. Od zimowego obili/zboża (tak mówiła jedna z moich babć!) pobiera się 291 zł

Przy tym folwarku chowa się bydło rogate nini/aktualnie 12 krów po 3 zł. Uczyni to 36 zł. A innych zwierząt drobnych i owiec jest dużo. Chować można do 20 krów. Siano zwozi się ze strumieńskich łąk. Chowa się tam teraz klisny/klacze. Siedlacy są zobowiązani pracować końmi na ziemiach folwarku i wykonywać inne prace. Zagrodnicy – piesi robotnicy obok siedlaków powinni pracować przy żniwach i sianokosach/seczeni trawy (pańszczyzna). Przy seczeni trawy dawa se gim Starwa. Słowo starwa może oznaczać dietę, jakieś wynagrodzenie. 

Plat Peniezyteg z teg wsy A gine Podatki”/Opłaty pieniężne z tej wsi i inne podatki

         W Zbytkowie mieszkało 3 siedlaków (siedlak, duży gospodarz), sądząc po wysokości podatku największym gospodarzem był Gurek Kurek czyli Jurek Kurek. Płacone przez niego podatki prawdopodobnie roczne to:

Na St. Girzi/ na św. Jerzego czyli na wiosnę 24 gr

Na St.Michal/na św. Michała czyli na jesień 24 gr

Slepicze/kury – 4

Wagecz/jajek – 30

Sszymek Gaunska i Matuss Czepanie, prawdopodobnie mniej zasobni, płacili po 18 gr na św. Jerzego i św. Michała i podobnie jak Jurek Kurek po 4 kury i po 30 jajek

Poza siedlakami w Zbytkowie mieszkało 9 zagrodników: Faykis, Kuba Placzek, Michna – płacili po 18 gr wiosną i jesienią oraz po 2 kury i 15 jajek. Natomiast przy nazwisku Adama Kuny jest informacja że Zahradnik w nowie Ustaweny/nowy zagrodnik, na starej zagrodzie?? zobligowany do zapłaty wiosną i jesienią po 12 gr, Ssymek Polaczek nowy zahradnik”(czyżby pojawiła się w Zbytkowie nowa zagroda?)5 płacił po 12 gr dwa razy do roku, od 2 – 4 kur i od 15 – 30 sztuk jajek. Pozostali, Adam Zygma, Klimek Radiegek, Ssymek Kara, płacili po 12 gr dwa razy w roku oraz po 2 kury i 15 jajek. W urbarzu pojawia się jeszcze nazwisko jednego mieszkańca Janka Kassy/Kaszy z następującym zapisem Foyt ten haynem gest Platu dawa 2 zł 18 gr” Czy Kasza był wójtem Zbytkowa? I pełnił funkcję gajowego?. Placi 2 zł 18 gr. Wg wyjaśnień autora w dokumencie dopisano kilka lat później uwagę Neni Heynym na Panski Chodi dawa Platu/nie jest gajowym pracuje na pańskim polu i płaci na św. Jerzego i św. Michała po 9 gr, 2 kury i 30 jajek.

Suma rocznych opłat 9 zł 12 gr, 28 kur po 3 zł, co daje 2 zł 12 gr, jajek 3 kopy 15 sztuk po 5gr – 16 gr 3 [h] halerzy ?

         Poza tym w Zbytkowie były rybniki/stawy, wymieniono 13 tj. Malpon, Bruzowski, Bielina, Widlacz, Widrowski, Zaguncze, Zygowski, Szultowski, Broznowski, Guldowski Mały, Goldowski drugi, Zagunczowski Mały i Mały Kurkowski. Do stawów wpuszczano na odrost kroczka/narybek. Zapis o stawach zawiera zdanie, które trudno zinterpretować Gsau Take Powinni Sedlaczy, Zahradniczy, u Komorniczy Przasti yako y gine wesnicze Przizy Sstuku darmo, a gednu za Penize. 12 Sstuk Poklada se Uzitku – 3 zł czy oznacza to, że Siedlacy, zagrodnicy, komornicy i inni wieśniacy są zobowiązani oddać (ile? jedną sztukę?) za darmo a jedną mogli sprzedać?. 12 sztuk składa się na dobro/wartość 3 zł.

Wnioski, spekulacje i przypuszczenia czyli całkowicie nienaukowo.

Około 1621 r. w Zbytkowie było 3 siedlaków, 9 zagrodników, nieokreślona liczba osób zamieszkująca folwark i być może komornicy oraz inna ludność wiejska. Zakładając, że rodzina składała się przeciętnie z 56 osób, a służba folwarczna liczyła do 10 osób można spekulować, że w Zbytkowie mieszkało ok. 50 – 70 osób. Uprawiano zboża jare i ozime, w tym żyto i owies, hodowano drób oraz ryby. Mieszkańcy byli obciążeni podatkami w pieniądzu i w naturze – kury, jajka. Odrabiali też pańszczyznę na pańskim polu. Folwark należał do domeny książąt cieszyńskich, wchodził w skład klucza skoczowsko – strumieńskiego. Hodowano w nim bydło (mleko, masło, śmietana, sery), konie (siła pociągowa), owce, drobny inwentarz (mięso, jajka) w związku z czym koszono i suszono trawę. Konie/klacze wypasano na strumieńskich łąkach. Majątek miał charakter rolno – hodowlany. Prawdopodobnym wydaje się, że w Zbytkowie przed 400 laty było 14 domostw (12 siedlaczych i zagrodniczych plus 2 kuchynne zagrody w folwarku), dwie folwarczne stodoły i jedno większe lub kilka mniejszych pomieszczeń, przeznaczonych dla bydła, koni, owiec i drobnego inwentarza. Nie wiadomo czy więksi gospodarze mieli stodoły. Posługiwano się miarami obcymi współczesnym, takimi jak: cztwrtnia/ćwiertnia – miara objętości, małdr – miara zboża, kopa – 60 sztuk. Pieniądze: złoty, grosz, halerz.

Anna Szczypka – Rusz

1 W.Gojniczek: Urbarz państwa skoczowsko – strumieńskiego z 1621 roku. Towarzystwo Miłośników Skoczowa. Skoczów 1999

3 W.Gojniczek: Urbarz państwa skoczowsko – strumieńskiego z 1621 roku. Towarzystwo Miłośników Skoczowa. Skoczów 1999, s.74

4 Wszystkie cytowane zapisy pochodzą z: W. Gojniczek: Urbarz państwa skoczowsko – strumieńskiego z 1621 roku. Towarzystwo Miłośników Skoczowa. Skoczów 1999, s.74 – 77

5 Autor we wstępie zaznaczył, że naniesione poprawki dotyczące nowych właścicieli gruntu, zostały zaktualizowane najpewniej w okolicach roku 1653. Cyt.wyd. str.15

6 Pozwoliłam sobie przyjąć taki przelicznik po lekturze K.Broda,P.Guzowski: Przeliczniki demograficzne w szacunkach zaludnienia terenów wiejskich w Królestwie Polskim w drugiej połowie XVI wieku, szczególnie str.59 – 60.W Przeszłość Demograficzna Polski 37, 2015, nr 2 [dostęp 23.02.2022]

One thought on “Zbytków przed 400 laty”

  1. Dziękuję Panu Damianowi Gądkowi za wyjaśnienie dotyczące zwrotu „kuchynne Zahrady”, który oznacza ogród przydomowy, nie zagrodę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *