Walne Zgromadzenie Członków Spółki Wodnej Strumień

Zarząd Miejsko-Gminnej Spółki Wodnej w Strumieniu zaprasza na Walne Zgromadzenie Członków Spółki Wodnej Strumień, które odbędzie się w dniu 24.01.2023 r. (wtorek) o godz. 10:00 w budynku OSP w Drogomyślu ul. Wiejska 17 z proponowanym porządkiem obrad

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i powołanie protokolanta.
 3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 4. Odczytanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
 5. Odczytanie i przyjęcie protokołu z ostatniego Walnego Zgromadzenia.
 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu i sprawozdania rzeczowego.
 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2022 r.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 9. Przedstawienie planu pracy i planu finansowego na rok 2023.
 10. Dyskusja nad sprawozdaniami za 2022 r. oraz planem pracy na 2023 r.
 11. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) przyjęcia sprawozdań za 2022 r.,
  b) udzielenia absolutorium dla Zarządu za 2022 r.,
  c) wysokości składki członkowskiej na rok 2023,
  d) przyjęcie planu pracy i finansowego na 2023 r.,
  e) ustalenie wysokości ekwiwalentu,
  f) wystąpienie Członków ze Spółki Wodnej na ich wniosek
 12. Sprawy organizacyjne.
 13. Zakończenie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *