Rys historyczny OSP Zbytków

Polska Straż Pożarna w Zbytkowie założona została z inicjatywy naczelnika Ludwika Staronia i sekretarza Jerzego Strządały, przy czynnym wsparciu komendanta miasta Strumienia dh Franciszka Pusza, który był członkiem powstałego w 1914 roku Związku Straży pożarnych na Śląsku Cieszyńskim. Niestety, nie podjęto w roku 1935 uchwały o powołaniu Straży Pożarnej z uwagi na brak środków, funduszy w wydziale gminnym. Jednak po serii pożarów na terenie wsi i w okolicy powrócono do tematu powołania do życia straży w roku 1937, przeznaczając 300 zł w budżecie gminnym na zakup podstawowego sprzętu, potrzebnego do udziału w akcjach gaśniczych.

W roku 1938 zakupiono konną, czteroroczną sikawkę „Strażak”. Na wiosnę 1939 roku rozpoczęto budowę remizy na działce ofiarowanej straży pożarnej przez komendanta dh Adolfa Bojdę. Przekazano ją do użytku wraz z zakupioną wcześniej sikawką 15 sierpnia 1939 roku podczas podniosłej uroczystości, która odbyła się z udziałem duchowieństwa. Wszystkie prace przy budowie remizy zostały wykonane w czynie społecznym. Z dochodu uzyskanego z powyższej imprezy zakupiono pasy bojowe z toporkami, kilka hełmów oraz zwrócono zaciągniętą pożyczkę w kasie komunalnej w Strumieniu.

Podczas okupacji nastąpił całkowity zastój w pracy jednostki. W czasie działań wojennych remiza i sprzęt uległy kompletnemu zdewastowaniu. Trzeba było zaczynać zupełnie od nowa, odbudowywać remizę, remontować sikawkę, sprzęt bojowy, umundurowanie osobiste, ochronne i wyjściowe.
Wielu członków założycieli nie doczekało chwili wyzwolenia. Byli to druhowie Ludwik Król i Karol Omozik.

Po wyzwoleniu na czele jednostki stanął dh Paweł Tekla, który objął obowiązki komendanta. Zastępcą został dh Józef Niemiec, sekretarzem dh Jerzy Strządała, funkcję skarbnika objął dh Paweł Sajdok, a gospodarza dh Antoni Strządała. Na walnym zebraniu w 1947 roku w głosowaniu tajnym funkcję prezesa powierzono dh Janowi Pietrzykowi. Zarząd w powyższym składzie pracował do roku 1951.

W latach 1945-51 odbudowano obiekt remizy, zakupiono sprzęt. Było to możliwe dzięki wpływom uzyskanym z organizowanych imprez (wesela, zabawy taneczne). Odbywały się one w obcym obiekcie, ponieważ straż nie posiadała sali widowiskowej.

W 1952 roku nastąpiła reorganizacja OSP. Na czele jednostki stanął komendant dh Paweł Tekla, zastępcą został dh Franciszek Moj, drugim zastępcą do spraw technicznych OSP dh Józef Niemiec, a sekretarzem dh Jerzy Strządała. Członkami komendy jednostki byli dh Jan Krzempek, dh Antoni Strządała i dh Jan Pietrzyk. Komisję rewizyjną jednostki tworzyli dh Józef Sodzawiczny (przewodniczący), dh Paweł Sajdok, dh Rajmund Omozik, dh Józef Miły i dh Ludwik Płonka. W tym okresie jednostka aktywnie uczestniczyła w kontrolach prewencyjnych gospodarstw rolnych, co wpływało na warunki ochrony przeciwpożarowej w obejściach.
W roku 1955 OSP Zbytków otrzymała z Komendy Powiatowej w Cieszynie motopompę M-200, przez co nastąpiło ożywienie aktywności sekcji bojowej. W roku 1956 jednostka z własnych środków zakupiła wóz rekwizytowy z drabiną „Szczerbowskiego”. W 1964 roku jednostka otrzymała z Komendy Powiatowej w Cieszynie motopompę M-400. Rok później strażacy kupili i zainstalowali syrenę elektryczną. W roku 1966 przeprowadzono generalny remont remizy i świetlicy, dobudowano przedsionek wejścia, doposażono i umeblowano obiekt. Wartość prac zamknęła się kwotą 44 tysięcy złotych. W czynie społecznym przeprowadzono ponad 380 godzin, a ich wartość wyceniono na 5 300 zł. W tym samym roku podczas walnego zebrania wybrano nowy Zarząd OSP Zbytków w składzie: prezes dh Edward Hajzer, komendant dh Paweł Tekla, zastępca naczelnika dh Jan Pietrzyk junior, sekretarz dh Józef Miły, skarbnik dh Jan Krzempek, gospodarz dh Ludwik Pryczek, członek Zarządu dh Jerzy Strządała, dh Jan Pietrzyk senior. Członkowie Komisji Rewizyjnej: dh Adolf Bojda (przewodniczący), dh Józef Strządała, Ryszard Kojzar.

W roku 1971 strażacy kupili samochód bojowy oraz rozbudowali remizę, by można było garażować w nim wóz bojowy. Podczas walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego w 1972 r. wybrano nowy Zarząd OSP Zbytków: prezes dh Ignacy Pajor, naczelnik Ludwik Flaczek, zastępca naczelnika dh Jan Pietrzyk, skarbnik dh Jerzy Omozik, sekretarz dh
Zdzisław Janota, gospodarz dh Karol Moj. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: dh Józef Sodzawiczny (przewodniczący), dh Rudolf Rajda i dh Paweł Flaczek, dh Stanisław Lapczyk, dh Jan Krzempek.

W roku 1973 został wycofany z eksploatacji, zakupiony w 1971 roku samochód „Fordson” z uwagi na hamulce linkowe. W to miejsce zakupiono „Nysę” i przystosowano ją do użytku operacyjno-bojowego. Samochód służył jednostce do roku 1987. Wtedy z komendy rejonowej w Cieszynie jednostka otrzymała samochód lekki GLM-8 marki „Żuk”, który funkcjonował do roku 2004. W roku 2004 zakupiono z funduszy Urzędu Miejskiego i PZU, nowy samochód ratowniczo-gaśniczy marki Ford, który służy jednostce obecnie. W roku 1979 powołano społeczny komitet budowy domu „Strażaka”, w którego skład wszedł cały Zarząd OSP Zbytków. Honorowy patronat objął naczelnik miasta Strumienia mgr Roman Kucharczyk. Z ramienia Komendy Wojewódzkiej i Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straż Pożarnych RP w Bielsku – Białej kapitan Eugeniusz Zabłocki co niedzielę przyjeżdżał i interesował się postępem prac przy budowie strażnicy. Aktu przekazania obiektu remizy dokonano 16.08.1987r. Społeczeństwo Zbytkowa ufundowało dla jednostki OSP sztandar. Uroczystość wręczenia odbyła się w 70-tą rocznicę powstania jednostki, czyli 15-go sierpnia 2007 roku.

Obecnie funkcję prezesa OSP Zbytków pełni dh Marek Omozik, naczelnika dh Bartłomiej Fizia, zastępcy naczelnika dh Janusz Pajor, sekretarza dh Mirosław Wiktorowski, skarbnika dh Dariusz Niemiec. Gospodarzami są dh Marek Omozik i Bartłomiej Fizia. Zarząd: dh Dariusz Czech, dh Krzysztof Staroń. Komisji Rewizyjna: dh Michał Kuś, dh Roman Strządała , dh Tomasz Szymoszek.
Ochotnicza Straż Pożarna w Zbytkowie liczy 112 członków (11 kobiet), w tym 66 członków czynnych, 5 honorowych, 19 wspierających oraz 22 członków MDP.

Jednostka nasza współpracuje z kierownictwem przedszkola, świetlicą środowiskową oraz z organizacjami społecznymi, organizuje odwiedziny jubileuszowe u zasłużonych strażaków.

 

Honorowy komitet założycieli straży pożarnej w Zbytkowie powołany w roku 1937 przez społeczeństwo:

1. Adolf Bojda
2. Teodor Gałuszka
3. Józef Konieczny
4. Jan Krzempek
5. Franciszek Kuboszek
6. Ludwik Moj
7. Józef Nikiel
8. Karol Omozik
9. Franciszek Pisarek
10. Ludwik Płonka
11. Alojzy Rajwa
12. Paweł Sajdok
13. Jan Staroń
14. Ludwik Staroń
15. Jerzy Strządała
16. Paweł Tekla


fot. arch. A. Szczypka-Rusz

W skład pierwszego zarządu Straży Pożarnej w Zbytkowie weszli:

prezes Józef Płonka
zastępca prezesa Ludwik Staroń
sekretarz Jerzy Strządała
gospodarz Karol Omozik
komendant Adolf Bojda
skarbnik Paweł Sajdok

Statut Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbytkowie został zatwierdzony w dniu 27 sierpnia 1939 r. przez Starostwo Powiatowe w Bielsku.

3 thoughts on “Rys historyczny OSP Zbytków”

  1. O ile mi wiadomo z dokumentów Freiwillige Feuerwehr w Zbytkowie o charakterze niemiecko-polskim powstała w 1905 roku. Jej statut został zatwierdzony przez Rząd Krajowy w Opawie 30 maja 1905 roku.

    1. Szanowny Panie Jerzy Polak.
      Czy jest pan w posiadaniu dokumentów z których wynika ta informacja? Jeśli tak to proszę o spotkanie.
      Z poważaniem dh. Bartosz

  2. Po prawie pięciu latach od zamieszczenia posta przez dr. Jerzego Polaka, członkowie Stowarzyszenia Miłośników Zbytkowa odnaleźli dokument i dysponują kopią Statutu Straży Ogniowej w Zbytkowie, datowanego na maj 1905 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *