Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Strumień

(UCHWAŁA NR XX.178.2016 RADY MIEJSKIEJ W STRUMIENIU z dnia 25 maja 2016 r.)

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Strumień, w tym:

1) wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujące:

a) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania lub przyjmowania przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub zapewnienie przyjmowania w inny sposób odpadów komunalnych objętych regulacją niniejszego Regulaminu,

b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,

c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;

2) rodzaje i minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych pojemników i ich utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym przy uwzględnieniu:

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach,

b) liczby osób korzystających z tych pojemników;

3) częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

4) wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;

5) obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

6) wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;

7) wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości, na której powstają odpady komunalne zobowiązani są w obrębie swojej nieruchomości do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów, mającego na celu wydzielenie z masy powstających odpadów tych, które nadają się do odzysku oraz oddzielne gromadzenie odpadów niebezpiecznych.

2. Selektywnemu zbieraniu podlegają odpady komunalne:

1) papier;

2) metal;

3) tworzywa sztuczne;

4) szkło;

5) opakowania wielomateriałowe;

6) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji;

7) odpady zielone;

8) żużel i popiół pochodzący z procesów spalania;

9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

10) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

11) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne;

12) przeterminowane leki;

13) chemikalia;

14) zużyte baterie i akumulatory;

15) zużyte opony.

3. Wyselekcjonowane frakcje odpadów komunalnych, nadające się do odzysku i dalszego wykorzystania należy lokalizować na terenie własnej nieruchomości.

4. Wyselekcjonowane odpady należy gromadzić w przeznaczonych do tego pojemnikach, o których mowa w § 5 ust. 1, z zastrzeżeniem dopuszczalności kompostowania odpadów stosownie do postanowień § 7.

5. Meble i inne odpady wielkogabarytowe nie wymagające specjalnych pojemników do zbierania, zużyte opony należy wystawiać w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 4, przed wejściem na teren nieruchomości lub w miejscu uzgodnionym z przedsiębiorcą dokonującym odbioru odpadów. Wystawione odpady nie mogą utrudniać korzystania z dróg i chodników.

6. Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne należy zbierać oddzielnie od pozostałych odpadów komunalnych w sposób selektywny, nie powodujący zanieczyszczenia nieruchomości.

7. Napełnione pojemniki, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 i 3, z wysegregowanymi odpadami właściciele nieruchomości winni wystawić w terminie wynikającym z harmonogramu odbioru odpadów dostarczanego przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne. Tak wystawione pojemniki nie mogą powodować utrudnień i niedogodności dla sąsiadów, a w szczególności dla użytkowników dróg i chodników.

§ 3. 1. Błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia należy uprzątnąć z części nieruchomości służących do użytku publicznego w miejsce nie powodujące utrudnienia ruchu pieszych lub pojazdów.

2. Osoby korzystające z terenów służących do użytku publicznego obowiązane są do lokowania odpadów wyłącznie w pojemnikach przeznaczonych do tego celu, znajdujących się na terenie użytku publicznego.

3. Zabrania się składowania materiałów opałowych, budowlanych i innych przedmiotów na terenach służących do użytku publicznego, za wyjątkiem czasowego składowania tych materiałów lub przedmiotów na chodnikach, poboczach dróg, przy zachowaniu następujących warunków:

– czas składowania nie przekroczy 12 godzin,

– szerokość chodnika pozostawionego dla ruchu pieszych nie utrudnia im ruchu,

– bezpośrednio po zakończeniu składowania nastąpi oczyszczenie zajmowanego terenu.

§ 4. 1. Na terenach nieruchomości lub ich częściach takich jak chodnik, podwórko, mycie pojazdów samochodowych może się odbywać jedynie pod warunkiem, że powstające ścieki zagospodarowane są przy zachowaniu wymogów wynikających z przepisów szczególnych lub gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z wymaganiami niniejszego Regulaminu.

2. Dopuszcza się doraźne naprawy pojazdów związane z bieżącą eksploatacją pojazdu w obrębie nieruchomości, jeżeli czynności te nie powodują zanieczyszczenia wód i gleby, a poza terenem nieruchomości – w przypadku uzasadnionych napraw spowodowanych awarią pojazdu uniemożliwiającą kontynuowanie jazdy.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych pojemników i ich utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 5. 1. Do zbierania odpadów komunalnych na terenach nieruchomości, służą następujące pojemniki:

1) kosze uliczne o pojemności co najmniej 30 litrów;

2) pojemniki (kubły) na odpady zmieszane metalowe lub z tworzywa sztucznego, o pojemności co najmniej 80 litrów, spełniające wymagania Polskich Norm;

3) pojemniki z tworzywa sztucznego, w tym worki z tworzywa sztucznego lub pojemniki metalowe służące do selektywnego zbierania odpadów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1-8, o pojemności co najmniej 80 litrów;

4) specjalistyczne pojemniki o pojemności co najmniej 10 litrów służące do zbierania odpadów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 12 i 14;

2. Pojemniki na odpady komunalne zmieszane powinny posiadać oznaczenie umożliwiające ustalenie nieruchomości z której pochodzą.

3. Pojemniki, o których mowa w ust. 1 pkt 3, powinny być opisane stosownie do rodzaju odpadów, które należy w nich gromadzić oraz utrzymane w kolorystyce:

1) szkło: w kolorze zielonym;

2) papier: w kolorze niebieskim;

3) tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metal: w kolorze żółtym;

4) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji i odpady zielone: w kolorze brązowym;

5) żużel i popiół pochodzący ze źródeł ciepła: w kolorze szarym.

4. Dopuszcza się stosowanie pojemników, o których mowa w ust. 3 w innych kolorach powszechnie występujących na rynku, jeżeli służą do selektywnego zbierania odpadów stosownie do postanowień ust. 3.

5. Zmieszane odpady komunalne należy zbierać w pojemnikach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 przy uwzględnieniu następujących norm:

1) właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy ustalają ilość oraz minimalną pojemność pojemników uwzględniając liczbę osób zamieszkujących nieruchomość, obowiązującą częstotliwość odbioru odpadów oraz tygodniowy wskaźnik nagromadzenia odpadów wynoszący 10 litrów na mieszkańca, jednakże mają obowiązek wyposażyć nieruchomość w co najmniej jeden pojemnik o którym mowa w ust. 1 pkt 2;

2) nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a gdzie powstają odpady komunalne wyposaża się w pojemniki, dostosowując ich ilość oraz minimalną pojemność do liczby osób korzystających z tych pojemników, obowiązującej częstotliwości odbioru odpadów oraz następujących tygodniowych wskaźników nagromadzenia odpadów:

a) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych oraz budynków użyteczności publicznej, przyjmuje się 7 litrów na każdego wykonującego pracę pracownika, przy czym wyposaża się je w co najmniej jeden pojemnik o którym mowa w ust. 1 pkt 2,

b) dla obiektów handlowych przyjmuje się 7 litrów na każde 10m2 powierzchni handlowej (ekspozycyjnej), przy czym wyposaża się je w co najmniej jeden pojemnik o którym mowa w ust. 1 pkt 2,

c) dla domów opieki, hoteli, pensjonatów itp. przyjmuje się 15 litrów na jedno łóżko, przy czym wyposaża się je w co najmniej jeden pojemnik o którym mowa w ust. 1 pkt 2.

d) dla przedszkoli, i szkół wszelkiego typu przyjmuje się 3 litry na każde dziecko, ucznia i pracownika, przy czym wyposaża się je w co najmniej jeden pojemnik o którym mowa w ust. 1 pkt 2,

e) dla punktów handlowo-usługowych poza lokalem, straganów poza targowiskami oraz kiosków przyjmuje się 10 litrów na każdego wykonującego pracę pracownika, przy czym wyposaża się je w co najmniej jeden pojemnik o którym mowa w ust. 1 pkt 2,

f) dla lokali gastronomicznych, w tym także tych, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza poza lokalem w miejscach publicznie dostępnych (typu tzw. ogródki gastronomiczne itp.) przyjmuje się 10 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne, oraz ilości określone w lit. a) dotyczące każdego wykonującego pracę pracownika, przy czym wyposaża się je w co najmniej jeden pojemnik o którym mowa w ust. 1 pkt 2.

6. Drogi publiczne, w tym ciągi pieszo-jezdne, przystanki komunikacyjne oraz inne miejsca publiczne, jak na przykład parki, są wyposażane w pojemniki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, których ilość oraz pojemność jest dostosowana do liczby osób z nich korzystających oraz częstotliwości odbioru określonej w § 6, przy zachowaniu następujących warunków:

1) ustawia się je w miejscach i ilości pozwalającej na swobodne korzystanie z nich przez przechodniów;

2) na przystankach komunikacyjnych kosze/pojemniki należy lokalizować pod wiatą lub w sąsiedztwie oznaczenia przystanku; kosze te powinny uniemożliwiać wydostawanie się odpadów pod wpływem wiatru, deszczu lub innych czynników zewnętrznych;

3) odległość pomiędzy miejscami ustawienia koszy/pojemników w terenach zabudowanych z urządzonym chodnikiem nie może przekraczać 500 m.

7. Właściciele nieruchomości, które w część stanowią nieruchomości zamieszkałe, a w części niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne, ustalają ilość oraz minimalną pojemność pojemników uwzględniając odpowiednio wymogi określone w ust. 5 pkt 1) dla części zamieszkałej oraz ust. 5 pkt 2) dla części niezamieszkałej.

8. Pojemniki, o których mowa w ust. 1 pkt 2 – 4 powinny być zamykane i szczelne.

9. Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymania pojemników na odpady komunalne we właściwym stanie sanitarnym i technicznym, a w szczególności utrzymania ich w czystości oraz dezynfekowania co najmniej raz na kwartał, a w okresie letnim co najmniej raz w miesiącu, oraz dokonywania ich napraw lub wymiany.

10. Właściciel nieruchomości ma obowiązek w terminie określonym harmonogramem wystawić pojemniki przed wjazdem lub wejściem na teren nieruchomości albo pozostawić w otwartym miejscu dostępnym bezpośrednio z drogi. W razie, gdy umieszczenie pojemników na odpady nie jest możliwe przed, ani w obrębie nieruchomości, właściciel nieruchomości zapewnia umieszczenie pojemników na terenie sąsiedniej nieruchomości, na zasadach uzgodnionych z jej właścicielem oraz z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne. W przypadku braku możliwości dojazdu pojazdu przedsiębiorcy do nieruchomości, właściciel nieruchomości dostarcza pojemniki do miejsca umożliwiającego odbiór z drogi publicznej lub do miejsca umówionego z przedsiębiorcą.

11. W zabudowie wielorodzinnej pojemniki na zmieszane odpady komunalne oraz pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych powinny być ustawione na terenach administrowanych przez właścicieli nieruchomości, w miejscu wydzielonym jako punkt gromadzenia odpadów komunalnych.

12. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany zapewnić przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne dostęp do pojemników na odpady komunalne oraz zapewnić przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych dostęp do zbiorników do gromadzenia nieczystości ciekłych, w sposób umożliwiający sprawne i bezpieczne opróżnienie pojemników i zbiorników.

13. Właściciele nieruchomości użytkowych, do których dojazd od strony zaplecza jest niemożliwy, zobowiązani są do wystawiania pojemników z odpadami przed front nieruchomości w momencie przyjazdu przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 6. 1. Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się zmieszanych odpadów komunalnych:

1) z zabudowy jednorodzinnej:

– w okresie od 1 kwietnia do 31 października – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,

– w pozostałym okresie – nie rzadziej niż raz w miesiącu;

2) z zabudowy wielorodzinnej – nie rzadziej niż raz na tydzień;

3) z nieruchomości o których mowa w § 5 ust. 5 pkt 2a –d – nie rzadziej niż raz w miesiącu;

4) z nieruchomości, o których mowa w § 5 ust. 5 pkt 2e – f – nie rzadziej niż raz w tygodniu;

5) z terenów przeznaczonych do użytku publicznego, o których mowa w § 5 ust. 6 – nie rzadziej niż raz w tygodniu.

2. Ustala się częstotliwość pozbywania się następujących odpadów komunalnych:

1) papier, szkło, tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe:

a) z zabudowy jednorodzinnej – nie rzadziej niż raz w miesiącu, przy czym dopuszcza się możliwość pozbywania się odpadów z mniejszą częstotliwością, w zależności od zapełnienia pojemnika,

b) z zabudowy wielorodzinnej – nie rzadziej niż raz na tydzień,

c) z nieruchomości, o których mowa w § 5 ust. 5 pkt 2 – nie rzadziej niż raz w miesiącu;

2) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji:

a) z zabudowy jednorodzinnej:

– w okresie od 1 kwietnia do 31 października – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,

– w pozostałym okresie – nie rzadziej niż raz w miesiącu,

b) z zabudowy wielorodzinnej – nie rzadziej niż raz na tydzień;

3) odpady zielone – zgodnie z częstotliwością określoną w lit b);

4) żużel i popiół pochodzący z procesów spalania:

– w okresie od 1 października do 30 kwietnia – dwa razy w miesiącu,

– w pozostałym okresie – nie rzadziej niż raz w miesiącu;

5) meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:

– z zabudowy jednorodzinnej – raz w roku,

– z zabudowy wielorodzinnej – raz na kwartał;

6) przeterminowane leki – poprzez pozbywanie się do odpowiednio oznakowanych pojemników znajdujących się w miejscach, określonych w trybie o którym mowa w ust. 4 bądź poprzez dostarczenie ich do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

7) chemikalia – poprzez dostarczenie ich do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

8) baterie i akumulatory po zużyciu – właściciele nieruchomości przekazują zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2015 r. poz. 687, z późn. zm.), w sposób określony w tej ustawie, w szczególności poprzez pozbywanie się do odpowiednio oznakowanych pojemników znajdujących się w wyznaczonych obiektach, o których mowa w ust. 4 bądź poprzez dostarczenie ich do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

9) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, z nieruchomości zamieszkałych, pochodzące z remontów prowadzonych samodzielnie, poprzez dostarczenie ich do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

10) nieczystości ciekłe ze zbiorników bezodpływowych – nie rzadziej niż raz na kwartał;

11) osady ściekowe z przydomowych oczyszczalni ścieków – z częstotliwością wynikającą z instrukcji eksploatacji oczyszczalni, nie rzadziej niż raz na rok.

3. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy mogą pozbywać się odpadów zebranych selektywnie, wymienionych w ust. 1 oraz ust.2 pkt 1-5 bezpośrednio z nieruchomości, jak również poprzez samodzielne dostarczenie ich do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, z wyłączeniem odpadów określonych w ust. 2 pkt 2.

4. Informację o miejscu i terminach zbierania mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, przeterminowanych leków, zużytych baterii i akumulatorów oraz o lokalizacji i harmonogramie pracy punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych zamieszcza się na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strumieniu.

5. Właściciele nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości zamieszkałe, a w części niezamieszkałe, gdzie powstają odpady komunalne, pozbywają się odpadów komunalnych przy zachowaniu następujących zasad:

a) dla części zamieszkałej obowiązują postanowienia § 6 dotyczące zabudowy jednorodzinnej lub wielorodzinnej,

b) dla części niezamieszkałej właściciele nieruchomości zawierają stosowną umowę na odbiór odpadów z przedsiębiorcą świadczącym usługi w tym zakresie, przy uwzględnieniu wymagań § 6 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz ust. 2 pkt 1 lit. c.

6. Liczba pojemników na odpady i ich pojemność oraz pojemność zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe muszą być dostosowane przez właściciela nieruchomości do potrzeb nieruchomości, a ich eksploatacja i opróżnianie musi być prowadzone w sposób gwarantujący, że nie nastąpi rozkład biologiczny zgromadzonych odpadów komunalnych, przepełnienie pojemników i wypływ nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego.

Rozdział 5.
Wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 7. W celu ograniczania składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszcza się kompostowanie odpadów zielonych i innych odpadów ulegających biodegradacji powstających na terenie nieruchomości, we własnym zakresie i na własne potrzeby.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 8. 1. Właściciele lub opiekunowie psów i innych zwierząt domowych są zobowiązani do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami; w szczególności są obowiązani do niepozostawiania tych zwierząt bez dozoru, jeżeli zwierzę nie znajduje się w kojcu, bądź na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się.

2. Utrzymanie zwierząt domowych, w budynkach wielorodzinnych w pomieszczeniach innych niż mieszkanie wymaga uzyskania zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości.

3. Właściciele i opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do utrzymywania tych zwierząt w sposób nie stwarzający uciążliwości (jak np. hałas, odory) dla otoczenia.

4. Na terenach użytku publicznego psy mogą być prowadzone tylko na smyczy, a psy ras uznanych za agresywne oraz inne psy mogące stanowić zagrożenie dla ludzi, mogą być wyprowadzane tylko na smyczy oraz z założonym na pysku kagańcem.

Rozdział 7.
Wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach

§ 9. 1. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej:

1) zajętych przez zabudowę wielorodzinną;

2) usług publicznych;

3) w obrębie nieruchomości przylegających do rynku w Strumieniu, poza granicami użytków rolnych.

2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy terenów, na których utrzymywane są zwierzęta gospodarskie w dniu wejścia w życie niniejszego Regulaminu.

3. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, innych niż określone w ust. 1, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich przy spełnieniu następującymi warunków:

1) zwierzęta gospodarskie na terenie nieruchomości należy utrzymywać w miejscach ogrodzonych, nie stwarzających uciążliwości dla sąsiadów w tym uciążliwości zapachowych oraz w sposób zgodny z przepisami ustawy o ochronie zwierząt;

2) w przypadku zanieczyszczenia terenów sąsiednich przez zwierzęta przebywające na nich w sposób niekontrolowany, do obowiązku właściciela zwierząt należy uporządkowanie zanieczyszczonego terenu;

3) minimalna odległość ula zajętego przez pszczoły miodne, mierzona w linii prostej od drogi, chodnika, ścieżki lub działki użytkowanych publicznie oraz od najbliższego budynku mieszkalnego na sąsiedniej działce, winna wynosić 10 metrów;

4) gromadzenie i usuwanie odpadów innych niż komunalne związanych z utrzymywaniem zwierząt gospodarskich, musi być wykonywane w sposób zgodny z odrębnymi przepisami.

Rozdział 8.
Wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania

§ 10. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary zabudowane:

1) budownictwem wielorodzinnym;

2) obiektami użyteczności publicznej;

3) obiektami, w których utrzymywane są zwierzęta gospodarskie;

4) obiektami przeznaczonymi do przetwórstwa bądź przechowywania produktów rolno-spożywczych.

2. Deratyzację na obszarach określonych w ust. 1 przeprowadza się raz w roku, w okresie od października do listopada.

źródło: www.strumien.bip.net.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *