Podstawowe zasady odbioru odpadów w gminie Strumień

Od 2 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. odpady z terenu miasta i gminy Strumień odbierała będzie firma:

Sanit – Trans Sp. z o. o.
Międzyrzecze Górne 383,
tel. 33 815 79 74,
e-mail: biuro@sanittrans.pl
www.sanittrans.pl

 

Zasady optymalnej segregacji

Papier to m.in.:

  • opakowania z papieru lub tektury, gazety i czasopisma, katalogi, prospekty, poldery, papier szkolny i biurowy, książki, zeszyty, torebki papierowe, papier pakowy.

NIE POWINNO SIĘ WRZUCAĆ NASTĘPUJĄCYCH ODPADÓW:

  • papier powlekany folią i kalką, kartony po mleku i napojach, pieluchy jednorazowe i podpaski, worki po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych, tapety i odpady komunalne

Tworzywa sztuczne i metale to m.in.:

  • butelki po napojach, opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach, opakowania po produktach spożywczych, plastikowe nakrętki, torebki, worki, reklamówki, folie, styropian opakowaniowy, puszki po napojach, sokach, puszki z blachy stalowej – po konserwach, zakrętki do słoików, folia aluminiowa, kapsle z butelek, zakrętki, kartoniki po mleku i napojach

NIE POWINNO SIĘ WRZUCAĆ DO POJEMNIKÓW NA TWORZYWA SZTUCZNE I METALE NASTĘPUJĄCYCH ODPADÓW:

  • strzykawki, wenflony, i inne artykuły medyczne, odpady budowlane, rozbiórkowe, styropian budowlany, nieopróżnione opakowania po lekach i farbach, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

ZALECA SIĘ ZGNIEŚĆ TWORZYWA SZTUCZNE PRZED WRZUCENIEM DO WORKA

Szkło opakowaniowe to m.in.:

  • butelki i słoiki szklane, szklane opakowania po kosmetykach
    Opakowania należy wrzucać opróżnione bez zakrętek – nie tłuc szkła

NIE POWINNO SIĘ WRZUCAĆ DO SZKŁA NASTĘPUJĄCYCH ODPADÓW

  • szkło stołowe, żaroodporne, ceramika, doniczki, znicze i świece z woskiem, żarówki i świetlówki, szkło kryształowe, reflektory, nieopróżnione opakowania po lekach, olejach, rozpuszczalnikach, termometry, strzykawki, monitory, lampy telewizyjne, szyby okienne i zbrojne, szyby samochodowe, lustra, witraże, fajans i porcelana

Odpady zielone – roślinne to m.in.:

  •  gałęzie drzew i krzewów, liście, kwiaty, skoszona trawa, trociny i kora drzew, owoce, warzywa itp.

NIE POWINNO SIĘ WRZUCAĆ ODPADÓW TAKICH JAK

  • kości zwierząt, mięso, padlina, olej jadalny, drewno impregnowane, pyły wiórowe i MDF, leki, odchody zwierząt , popiół z węgla kamiennego

Pozostałe odpady trafiają do pojemnika na odpady zmieszane – jeśli będzie ich mniej przyczynimy się do poprawy stanu środowiska.

 

Podstawowe zasady odbioru odpadów w gminie Strumień

     – Odpady należy wystawić w dniu odbioru najpóźniej do godz. 7:00 przed wjazdem lub wejściem na teren nieruchomości. W przypadku braku możliwości dojazdu do nieruchomości pojazdu przedsiębiorcy, właściciel nieruchomości dostarcza pojemniki do miejsca umożliwiającego odbiór z drogi publicznej lub do miejsca umówionego z przedsiębiorcą. Odbiór nastąpi w godzinach 7:00 – 20:00

     – Worki z odpadami powinny być zawiązane. W przypadku używania własnych worków ich wytrzymałość ma być przystosowana do ilości i wagi znajdujących się w nich odpadów. Dotyczy to przede wszystkim popiołu.
     – W przypadku zapotrzebowania na większą ilość worków można zgłosić się do Urzędu Miejskiego w Strumieniu, pok. nr 3, gdzie zostanie Państwu bezpłatnie wydana niezbędna ilość.
     – Odpady zielone odbierane są wyłącznie w workach. Nie ma możliwości oddawania luzem gałęzi, pni drzew, słomy, siana itp.. Podobnie wygląda odbiór odpadów z worków żółtych (plastik, metal i opakowania wielomateriałowe), zielonych (szkło) i niebieskich (papier).

     – Odpady remontowo-budowlane powinny zostać dostarczone przez właściciela nieruchomości do PSZOK w Strumieniu. Prosimy w żadnym wypadku nie umieszczać ich w pojemnikach i workach na inne frakcje odpadów.
     – Odpady pochodzące z demontażu pojazdów (poza oponami) nie są odpadami komunalnymi i muszą zostać przekazane uprawnionym do tego podmiotom.

DLA OSÓB, które deklarują, że powstałe na terenie nieruchomości odpady komunalne NIE BĘDĄ zbierane w sposób selektywny:

     – Deklaracja, że odpady nie będą zbierane w sposób selektywny nie zwalnia z obowiązku oddzielnego oddawania odpadów remontowo-budowlanych, odpadów niebezpiecznych, opon, odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Odpady te należy oddawać wyłącznie w wyznaczonych miejscach i terminach (PSZOK, apteki, zbiórka odpadów wielkogabarytowych).

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów w gminie Strumień (PSZOK) znajduje się na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strumieniu,
ul. Londzina 58,
43-246 Strumień.

PSZOK jest czynny:
Poniedziałek: 8:00-12:00
Środa: 14:00-18:00
Piątek: 12:00-16:00
Pierwsza sobota miesiąca: 8:00-12:00

W ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkańcy mogą dostarczać do PSZOK odpady podlegające selektywnej zbiórce: papier, szkło, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty olej odpadowy, opakowania po farbach i lakierach, opakowania po nawozach sztucznych, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, żużel i popiół pochodzący z procesów spalania, odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone.

NIE WIESZ W JAKI SPOSÓB POSTĘPOWAĆ Z DANYM ODPADEM?
ZANIM WRZUCISZ GO DO WORKA/POJEMNIKA –
ZADZWOŃ DO NAS: 33 815 79 74
33 85 40 815
(w godzinach pracy urzędu)

Stawki opłat za odbiór odpadów od 01.04.2018 r. do 31.12.2019 r. wynoszą:
11 zł miesięcznie od osoby, jeśli odpady komunalne są w sposób selektywny zbierane i odbierane 

22 zł miesięcznie od osoby, jeśli odpady komunalne nie są segregowane.
Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wiąże się z koniecznością składania nowej deklaracji przez właścicieli nieruchomości. Terminy wnoszenia opłat oraz przydzielone numery kont na które należy wpłacać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległy zmianie. Opłaty dokonywać należy bez wezwania w terminach:

– za I kwartał do 30 marca;
– za II kwartał do 30 czerwca;
– za III kwartał do 30 września;
– za IV kwartał do 30 grudnia.
Wpłaty należy dokonywać na indywidualny rachunek bankowy lub w kasie Urzędu.

Jednocześnie przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości, że wszelkie zmiany związane z ilością osób zamieszkałych (z przeprowadzką osób, narodzinami dzieci, zgonami osób) mające wpływ na wysokość opłaty, należy zgłosić w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmiany.

Źródło: Urząd Miejski w Strumieniu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *