Fundusz Sołecki w Zbytkowie rozdysponowany

6 września 2019 r. odbyło się Zebranie Wiejskie w sołectwie Zbytków, zwołane przez sołtysa Bogusława Wawrzyczka. Sołtys otworzył Zebranie i na podstawie listy obecności stwierdził jego prawomocność (w 2 terminie, 6.09.2019, godz. 18:15 – 19 osób obecnych na zebraniu). Przywitał zaproszonych gości: Burmistrz Strumienia – p. Annę Grygierek, Radnego Powiatowego – p. Stanisława Mendrka, zgromadzonych mieszkańców, przedstawicieli zbytkowskich instytucji oraz mediów lokalnych.

Na wstępie zaapelował do zgromadzonych, o bezpieczne poruszanie się rowerzystów po przejściach dla pieszych, zwłaszcza na DK81 oraz przy przedszkolu na ul. Wyzwolenia podkreślając, by nie przejeżdżać przez pasy na rowerze, bowiem jest to niezgodne z przepisami oraz stanowi to niebezpieczeństwo. Zaapelował także do nowych mieszkańców o meldowanie się na terenie Gminy Strumień.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Zebrania i stwierdzenie jego prawomocności.
2. Powołanie protokolanta oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
4. Przedstawienie realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r.
5. Wskazanie przedsięwzięć do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r.
6. Wystąpienie gości.
7. Zatwierdzenie przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego na rok 2020 (podjęcie uchwały).
8. Dyskusja i wolne wnioski.
9. Zakończenie Zebrania Wiejskiego.

Powołany został protokolant oraz Komisja Uchwał i Wniosków, kandydaci zgodzili się na pełnienie funkcji. Przedstawiony został porządek obrad, który został zatwierdzony jednogłośnie przez członków Zebrania Wiejskiego. Sołtys przedstawił uczestnikom Zebrania, w jakim stopnie zostały zrealizowane zadania w ramach funduszu sołeckiego w bieżącym roku, mieszkańcy nie wnieśli uwag.

Następnie wskazano przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r. Propozycje zostały wskazane przez Radę Sołecką Zbytkowa, mieszkańcy nie wnieśli innych propozycji.
Wskazane propozycje do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2020 r., to: 

  • zabudowa opraw oświetlenia ulicznego przy ul. Górniczej do skrzyżowania z ul. Wyzwolenia. Szacowany koszt to ok. 24 tys. zł; 
  • zakup namiotu ekspresowego. Szacowany koszt to ok. 7 tys. zł; 
  • zakup ławostołów składanych. Szacowany koszt to ok. 9,9 tys. zł.

Razem szacunkowy koszt składanych wniosków to 40 900 zł.
Uzasadnieniem realizacji przedsięwzięć jest poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu życia mieszkańców sołectwa Zbytków.

Sołtys Bogusław Wawrzyczek dodał, że propozycje te wynikają z rozmów z mieszkańcami, przedstawicielami instytucji zbytkowskich, a także na podstawie wniosków z wcześniejszych zebrań.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście.

Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków – Grzegorz Fudali, odczytał treść uchwały ws. zatwierdzenia przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego na rok 2020. , którą sołtys poddał pod głosowanie. Wyniki głosowania: 19 głosów za, 0 wstrzymało się, 0 było przeciw.

Kolejnym punktem była dyskusja i wolne wnioski, które zgłaszali mieszkańcy. Szczegóły w protokole.

Po wyczerpaniu pytań i wniosków sołtys zakończył Zebranie Wiejskie. Podziękował za obecność zaproszonym gościom oraz mieszkańcom. 

Protokół z Zebrania Wiejskiego ws. ustalenia przedsięwzięć do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r. 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *