Fundusz sołecki 2021 zrealizowany

Zrealizowano wszystkie przedsięwzięcia zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego dla Sołectwa Zbytków:

1. Zakup namiotu imprezowego;
2. Przygotowanie dokumentacji i wykonanie oświetlenia ulicznego przy ulicy ks. Ludwika Kojzara;
3. Zakup obciążników do namiotu ekspresowego;
4. Budowa progów zwalniających wraz z niezbędnym oznakowaniem na ulicy Wspólnej w Zbytkowie/Strumieniu.

Razem szacowane koszty realizacji wniosku 46 752,10 zł

Przypominamy, fundusz sołecki to środki finansowe wyodrębnione w budżecie gminy, które są zagwarantowane dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków ich życia. To zebranie wiejskie – czyli mieszkańcy danego sołectwa podejmują decyzje na co mają zostać wykorzystane ww. środki finansowe. Dlatego też, to samym mieszkańcom zależy na tym, aby środki były wydawane w sposób prawidłowy i efektywny.

Wnioski do realizacji może składać Sołtys i Rada sołecka, ale warto podkreślić, że inicjatywa ta zakłada składanie wniosków również przez mieszkańców (15 pełnoletnich mieszkańców Sołectwa Zbytków posiadających prawo wybierania).
We wniosku należy zawrzeć:

  • nazwę przedsięwzięcia,
  • szacunkowy kosztorys (wszystkie koszty związane z realizacją przedsięwzięcia),
  • uzasadnienie jego realizacji,
  • podpisy 15 pełnoletnich mieszkańców Sołectwa Zbytków posiadających prawo wybierania (wniosek mieszkańców).

Środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które zgłoszone we wniosku, są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *