Dotacja na wymianę źródeł ciepła w Strumieniu – nabór wniosków

Burmistrz Strumienia ogłasza termin składania wniosków o włączenie do „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Strumień”, w celu uzyskania dotacji na wymianę źródeł ciepła.

NABÓR WNIOSKÓW ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE W TERMINIE OD DNIA 19 CZERWCA 2018 r. DO DNIA 25 CZERWCA 2018 r.

Warunkiem przystąpienia do „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Strumień” jest złożenie wniosku do Urzędu Miejskiego w Strumieniu. Wniosek może zostać złożony przez osobę fizyczną, będącą właścicielem budynku lub wydzielonego w budynku lokalu mieszkalnego, zwanego dalej budynkiem, posiadającego niezależne źródło ogrzewania, położonego na terenie gminy Strumień.

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami musi zostać złożony w formie określonej w Regulaminie udzielania dotacji celowej w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Strumień”, przyjętego Uchwałą Nr XLIV.366.2018 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 lutego 2018 r.

Regulamin wraz z wnioskiem oraz załącznikami można pobrać:

– za pośrednictwem strony internetowej http://www.strumien.pl/dofinansowanie-do-wymiany-zrodel-ciepla

– osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strumieniu, parter, pokój nr 1 i nr 3;

Kompletne wnioski w formie wyłącznie papierowej należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Strumieniu, ul. Rynek 4, parter, pokój nr 1 w godzinach pracy Urzędu (tj. Pn., Wt. Czw. 7:30 – 15:30; Śr. 7:30 – 16:30; Pt. 7:30 – 14:30) bądź za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Miejski w Strumieniu, ul. Rynek 4; 43-246 Strumień.
Do Wniosku (załącznik nr 1 do Regulaminu) Inwestor jest obowiązany dołączyć:

  1. dokument poświadczający tytuł prawny wnioskodawcy do budynku lub lokalu mieszkalnego, który objęty zostanie wymianą źródła ciepła (modernizacją) lub wydruk z Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych; 
  2. w przypadku współwłasności, w tym współwłasności małżeńskiej, jak również w przypadku innego tytułu prawnego niż własność – pisemną zgodę na przeprowadzenie modernizacji zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu, lub 
  3. dokument poświadczający, że jest spadkobiercą uprawnionym do dziedziczenia oraz dokument poświadczający tytuł prawny wnioskodawcy do budynku lub lokalu mieszkalnego, który objęty zostanie modernizacją lub wydruk z Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych i – jeśli dotyczy – dokumenty wymienione w pkt 2);
  4. protokół z inwentaryzacji kotłowni sporządzony przez wykonawcę robót (wzór stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu), wraz z dokumentacją zdjęciową – co najmniej 1 zdjęcie (w formie papierowej) likwidowanego Starego źródła ciepła z widoczną tabliczką znamionową (jeśli istnieje).

Wnioski można składać tylko i wyłącznie w okresie naboru. Wnioski składane po terminie naboru nie będą rozpatrywane.

Inwestorzy niezakwalifikowani na listę wnioskodawców w roku 2018, ze względu na limit inwestycji przewidzianych do realizacji na ten rok w Programie, umieszczani będą na liście wnioskodawców na lata następne. Inwestorzy ci stanowią jednocześnie listę rezerwową na rok 2018.

Pozytywne rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosku będzie warunkiem zawarcia umowy pomiędzy inwestorem a gminą. Dotacją nie mogą być objęte prace zrealizowane przed datą podpisania umowy pomiędzy gminą, a inwestorem. Przy udzielaniu dofinansowania uznawane będą jedynie koszty poniesione po podpisaniu umowy pomiędzy gminą a inwestorem.

Wnioski niekompletne należy uzupełnić w terminie 14 dni od wezwania do ich uzupełnienia, w przeciwnym razie pozostawia się je bez rozpatrzenia.

Inwestor będzie mógł uzyskać Dotację w wysokości 80 % kosztów kwalifikowanych realizowanej wymiany źródła ciepła, lecz nie więcej niż 6.000,00 zł na jeden budynek. Kosztem kwalifikowanym będzie kwota brutto obejmująca koszty demontażu Starego źródła ciepła oraz dostawy i zainstalowania nowego źródła ciepła wraz z urządzeniami i instalacjami towarzyszącymi.

Warunkiem uzyskania dotacji jest rzeczywiste ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez likwidację w budynku starego (dotychczasowego) źródła ciepła i zainstalowanie nowego źródła ciepła.

  1. Dotacja może być udzielona wyłącznie na następujące nowe źródła ciepła: źródła ciepła opalane węglem kamiennym z załadunkiem automatycznym spełniające minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń wg kryteriów zawartych w normie PN-EN 303-5:2012; 
  2. źródła ciepła opalane biomasą spełniające minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń wg kryteriów zawartych w normie PN-EN 303-5:2012;
  3. kotły gazowe.

Nie będą dotowane prace związane z samodzielnym zakupem materiałów oraz samodzielnym montażem urządzeń.

Inwestor zobowiązany jest do umożliwienia osobom upoważnionym przez gminę albo Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach przeprowadzenia kontroli budynku w zakresie wszelkich danych objętych wnioskiem. Kontrola może być prowadzona w szczególności w celu potwierdzenia występowania starego źródła ciepła, a przed dokonaniem wypłaty kwoty dotacji, w zakresie wykonanych prac związanych z zainstalowaniem nowego źródła ciepła.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.strumien.pl w zakładce Ochrona środowiska / Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła http://strumien.pl/dofinansowanie-do-wymiany-zrodel-ciepla, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Strumieniu przed Biurem Obsługi Klienta lub w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa (Biuro nr 3).

 

KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca naboru wniosków o włączenie do „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Strumień”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (DZ. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym w dalszej części RODO, informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Strumieniu, ul. Rynek 4, 43-246 Strumień. 

2. W celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych proszę kontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych: inspektor@um.strumien.pl, tel. 33/ 85 70 142. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz na podstawie Regulaminu udzielania dotacji celowej w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Strumień” przyjętego Uchwałą Nr XLIV.366.2018 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 lutego 2018 r. w celu związanym z przeprowadzeniem procedury, przyznaniem i rozliczeniem dotacji na wymianę źródeł ciepła. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa w zakresie archiwizacji. 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, uprawnione na podstawie przepisów Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, w szczególności Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 

6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem wynikającym z Regulaminu udzielania dotacji celowej w ramach „Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Strumień” przyjętego Uchwałą Nr XLIV.366.2018 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 lutego 2018 r. Nie podanie przez Panią/Pana wymaganych danych uniemożliwi rozpatrzenie wniosku o włączenie do „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Strumień”. 

7. Posiada Pani/Pan: 

– prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

– prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

– prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ; 

– prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2, 
00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

8. Nie przysługuje Pani/Panu: 

– prawo do usunięcia danych osobowych; 

– prawo do przenoszenia danych osobowych;

– prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

„Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”

Regulamin_udzielania_dotacji_celowej_w_ramach_Programu_Ograniczania_Niskiej_Emisji_dla_Gminy_Strumień

Uchwala_Nr_XLIV.366.2018_w_sprawie_przyjęcia_Regulaminu_udzielania_dotacji_celowej

Zalacznik_1_Wniosek

Zalacznik_2_Zgoda_na_przeprowadzenie_Modernizacji

Zalacznik_3_Protokoł_Inwentaryzacji_Kotłowni

Zalacznik_4_Zgłszenie_Zakończenia_Modernizacji

Zalacznik_5_Protokół_Odbioru_Końcowego

Zalacznik_6_Protokół_Kontroli

źródło: www.strumien.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *