Fundusz Sołecki 2020 zrealizowany

Fundusz sołecki to środki finansowe wyodrębnione w budżecie gminy, które są zagwarantowane dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków ich życia. To zebranie wiejskie – czyli mieszkańcy danego sołectwa podejmują decyzje na co mają zostać wykorzystane ww. środki finansowe. Dlatego też, to samym mieszkańcom zależy na tym, aby środki były wydawane w sposób prawidłowy i efektywny.

W 2020 roku zrealizowano wszystkie przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego dla Sołectwa Zbytków podczas ubiegłorocznego Zebrania Wiejskiego:

  • zakup namiotu ekspresowego. Szacowany koszt to ok. 7 tys. zł;
  • zabudowa opraw oświetlenia ulicznego przy ul. Górniczej do skrzyżowania z ul. Wyzwolenia. Szacowany, koszt to ok. 24 tys. zł;
  • zakup ławostołów składanych. Szacowany koszt to ok. 9,9 tys. zł.

Sołectwo dysponowało kwotą 40 900 zł.

21 września 2020 mieszkańcy Zbytkowa ponownie mogą podjąć decyzję na jakie cele przeznaczyć środki z Funduszu Sołeckiego, do realizacji w przyszłym roku.

Podczas zebrania, które odbędzie się tego dnia o godz. 17:00 w sali OSP Zbytków przeprowadzone zostanie głosowanie nad propozycjami.

Wnioski do realizacji może składać Sołtys i Rada sołecka, ale warto podkreślić, że inicjatywa ta zakłada składanie wniosków również przez mieszkańców.
We wniosku należy zawrzeć:

  • nazwę przedsięwzięcia,
  • szacunkowy kosztorys,
  • uzasadnienie jego realizacji,
  • podpisy 15 pełnoletnich mieszkańców Sołectwa Zbytków.

Środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które zgłoszone we wniosku, są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

W związku z sytuacją pandemiczną, podczas zebrania obowiązują zalecenia sanitarne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *