Zadania w ramach funduszu sołeckiego na 2018 rok

Wczoraj, 19 września br odbyło się Zebranie Wiejskie, na którym mieszkańcy Zbytkowa zdecydowali, na co wydać środki w ramach funduszu sołeckiego (kwota 36 326,60 zł). Zebranie odbyło się w sali KGW w Zbytkowie. Na zebraniu obecnych było 29 osób uprawnionych do głosowania. Sołtys zaczął zebranie od apelu, by nowi mieszkańcy sołectwa meldowali się w gminie. Zameldowanie mieszkańca jest ważne, ponieważ jego wpływy z podatków przeznaczane są na poprawę infrastruktury naszej gminy, a zarazem naszego sołectwa. Przypomniał również, że członkami Zebrania Wiejskiego są stali mieszkańcy Sołectwa posiadający prawo wybierania, a zarazem głosowania uchwał Zebrania Wiejskiego sołectwa Zbytków co przekłada się na możliwość decydowania np. o przeznaczeniu środków z funduszu sołeckiego czy innych spraw dotyczących sołectwa.
Sołtys Bogusław Wawrzyczek otworzył zebranie, witając gości:
– Włodzimierza Cybulskiego, z-cę burmistrza Strumienia,
– Lillę Salachna-Brzoza, – członka Zarządu Powiatu Cieszyńskiego, radną Powiatu,
– Cecylię Skowron, radną Zbytkowa, wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej w Strumieniu,
– Annę Pieczkę, przewodniczącą KGW Zbytków,
– Marka Kojzara – prezesa PZHGP,
– Ewelinę Szczepańską – prezes Stowarzyszenia Miłośników Zbytkowa,
– Bożenę Krzempek – redaktor Nowej Formacji,
– członków Rady Sołeckiej
oraz zgromadzonych mieszkańców Zbytkowa.

Do rozpoczęcia zebrania nie wpłynęły żadne wnioski do Funduszu Sołeckiego ze strony mieszkańców. Jedyne wpłynęły wnioski ze strony Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa Zbytków.

Sołtys na podstawie listy obecności stwierdził, iż wszystkie podejmowanie uchwały są prawomocne. Przedstawiony porządek obrad został przez uczestników zebrania zaakceptowany.

Protokolantem zebrania została Paulina Wawrzyczek. Protokolant został wybrany jednogłośnie, nie wskazano innych kandydatur.
W Komisji Uchwał i Wniosków znaleźli się: Renata Gerono, Renata Dolniak, Marek Kojzar. Członkowie Komisji Uchwał i Wniosków zostali wybrani jednogłośnie, nie wskazano innych kandydatur.

Sołtys przedstawił zeszłoroczne projekty do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku:
– przygotowanie dokumentacji i budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Górniczej od posesji nr 15 do posesji nr 46 oraz przy ul. Prostej,
– przygotowanie dokumentacji i budowa oświetlenia ulicznego ulic Strażackiej i Sportowej, na odcinku od skrzyżowania z ul. Strażacką do posesji nr 79 na ul. Sportowej.

Na pytanie mieszkańca o cenę jednej lampy, Burmistrz wyjaśnił sprawę oraz ceny, a także wszelkie niedogodności, które dotyczą tego tematu. Dodał także, że ceny lamp poszły do góry w stosunku do ubiegłego roku. Wyjaśnił także, w jaki sposób wybierane są firmy do realizacji zadania.

Inny mieszkaniec zapytał, gdzie można sprawdzić kosztorys projektu. Burmistrz zaprosił go do Urzędu Miasta, gdzie może sprawdzić wszystkie dokumenty.

Sołtys wyjaśnił zmiany, które pojawiły się w projektach. Uchwała 1/9/2017 wskazująca zmianę zakresu przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w 2017 roku w ramach funduszu sołeckiego przypadającego sołectwu Zbytków. Sołtys poprosił zgromadzonych o przyjęcie Uchwały nr 1/9/2017.

Uchwała nr 1/9/2017 została przyjęta 28 głosami za, 1 głos się wstrzymał.

Następnie zaprezentował dwa projekty do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2018 rok, wniesione przez Radę Sołecką i Sołtysa. Pierwszy projekt dotyczy budowy oświetlenia ulicznego ulic Strażackiej i Sportowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Strażacką do posesji nr 79. Szacowana kwota projektu to 30 tys. złotych. Projekt drugi to obelisk promujący sołectwo Zbytków. Szacowana kwota na to przedsięwzięcie to 6326 złotych i 60 groszy.

Sołtys dodał, że morze potrzeb jest ogromne, ale warto zainwestować także pieniądze w cele społeczne, kulturalne, stąd pomysł na pamiątkowy obelisk.

Sołtys dodał, że lampy na ul. Strażackiej budowane będą na istniejącej infrastrukturze.

Uchwała nr 2/9/2017 wskazująca przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w 2018 roku w ramach funduszu sołeckiego przypadającego sołectwu Zbytków została uchwalona jednogłośnie, 29 głosami za. Nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciwko.

W kolejnym punkcie rozpoczęto dyskusję. Mieszkanka poruszyła temat miejsc w przedszkolach dla dzieci – jak w przyszłości zostanie rozwiązany ten problem, bowiem miejsc nie ma. W. Cybulski wyjaśnił, na czym polega problem – realizowana reforma edukacji spowodowała zator w placówkach przedszkolnych, w których uczestniczą obowiązkowo 6- i 7-letnie dzieci. Dodał, że trwają analizy i będą podejmowano kroki dotyczące adaptacji pomieszczeń przedszkola w Zbytkowie, a także działanie doraźne w postaci stworzenia dodatkowego oddziału w przedszkolu w Strumieniu. Inna mieszkanka poruszyła temat dowozu dzieci z okolic ul. Strażackiej, które mają 2 km do najbliższego przystanku. W kwestii dojazdów wyjaśnił, że gminę nie stać na to, by uruchomić własną komunikację, więc korzysta z porozumień z przewoźnikami prywatnymi.

Sołtys dodał, że rozmawiał z dyrektor przedszkola w sprawie problemu z miejscami dla dzieci, a także z właścicielem firmy transportowej w sprawie zwiększenia kursów do szkoły. Przewoźnik zaznaczył, że dla niego intensyfikacja kursów jest nieopłacalna, jedynie w przypadku większej ilości chętnych (więcej sprzedanych biletów) jest to ekonomicznie uzasadnione dla przewoźników.

Radna Cecylia Skowron wyjaśniła ile dzieci znajduje się w przedszkolu, dodała ile dzieci nie otrzymało miejsca, a także ile miejsc zostało zdublowanych przez rodziców w np. 2 placówkach.

Mieszkanka poruszyła temat słupków na ul. Strażackiej – dlaczego zniknęły. Sołtys wyjaśnił, że słupki zniknęły na wniosek mieszkańców, gdyż słupki ograniczały możliwość przejazdu dużych samochodów, np. śmieciarek, maszyn rolniczych. Zasygnalizowano również potrzebę zamontowania barierek w niebezpiecznych miejscach na ul. Strażackiej.

Rolnik poruszył temat znaków drogowych na ul. Turystycznej, co bardzo utrudnia przejazd maszyn rolniczych. Sołtys wyjaśnił, że znaki te pojawiły się na wniosek Rady Sołeckiej, zostały postawione zgodnie z obowiązującymi zasadami. Znaki postawiono w pasie drogi gminnej, bowiem prywatni właściciele nie chcą wyrazić zgody na postawienie znaku na swojej działce. Burmistrz dodał, że wszelkie zmiany w pasie drogowym, np. budowa barierek, wymagają ogromnych nakładów finansowych, zgód osób prywatnych. Inny mieszkaniec zaproponował, by umożliwić tymczasowy demontaż znaków uniemożliwiających przejazd, lecz zobowiązać kierowców pojazdów o dużych gabarytach (maszyny rolnicze) do zamontowana znaku w to samo miejsce (demontaż znaku tylko na czas przejazdu).

Jeden z mieszkańców poruszył temat złej nawierzchni drogi gospodarczej przy DK81 (naprzeciw stacji Orlen). Sołtys wyjaśnił, że zarówno on jak i radna Zbytkowa interweniowali w tym temacie w GDDKiA.

Poruszono również temat pozimowego czyszczenia poboczy dróg gminnych. Sołtys wyjaśnił, że zwrócił się pisemnie do administratora drogi w tej sprawie, jak również w sprawie czyszczenia studzienek burzowych. Poprosił, by dokładnie wskazać miejsca, gdzie zalega materiał na poboczach.

Ewelina Szczepańska, prezes Stowarzyszenie Miłośników Zbytkowa zaprosiła mieszkańców na Pierwszą Biesiadę Piwną, którą organizuje Stowarzyszenie.

Renata Dolniak, przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawiła podjęte Uchwały.

Sołtys podziękował zgromadzonym za przybycie, a następnie zamknął Zebranie Wiejskie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *